Myresyre 85 % 1100 kg

Specifikation:

  • Type emballage: IBC
  • Indhold: 1100 kg

Om produktet:

Myresyre  85%, methansyre er en kemisk organisk forbindelse, og samtidigt den kraftigste carboxylsyre. Den er en farveløs væske med en kraftig lugt. Den har specialiseret anvendelse indenfor biavl til bekæmpelse af mider, de såkaldte Varroasis apium. Råvaren finder ligeledes anvendelse indenfor den kemiske industri, til garvning, som pH-regulator i tekstilindustrien, til kemiske reaktioner samt til afvaskning og regenering af installationer, og også som udtømningsmiddel. Produktet kun til professionel anvendelse.

Ekspeditionstiden for bestillinger mindst: 5 arbejdsdage.

Myresyre 85%, methansyre finder anvendelse indenfor den kemiske industri, og anvendes til produktion af myresyreopløsninger og andre kemiske forbindelser; til garvning af skind fra dyr, i tekstilindustrien til farvning af stoffer, som pH-regulerende faktor. Anvendes også til forberedelse af metaloverflader, til afvaskning og regenering af installationer med kemiske reaktioner; anvendes også til regenerering af beluftningssystemer i processer, hvor kloakkerne iltrenses. Renser effektiv  keramiske diffusere fremstillet af kunststoffer eller stål. Anvendes også som udtømningsmiddel, indenfor biavl til fjernelse af mider og til kemiske synteser.

Bemærk! Kraftigt ætsende substans, medfører korrosion. Det er et kraftigt giftstof.

  • Myresyre 85%,  kemisk formel: HCOOH
  • Tykkelse omkring 1,2 g/cm3
  • Farlig substans
  • der skal tages særlige beskyttelsesforanstaltninger
  • Produktet forhandles kun til professionel brug.
  • tilbuddet rettes sig kun mod virksomheder

Faresætninger:

H 314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

Sikkerhedssætninger:

P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

P280 DA Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P310 – Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

Hvis du ønsker at kontakte os ved hjælp af nedenstående formular, bedes du angive kontaktoplysninger og indholdet af beskeden. Det er frivilligt, om man ønsker at afgive personoplysninger. Administrator af personoplysninger er distripark.com sp. med hovedsæde i Brzeg Dolny (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, Polen). Man kan kontakte vores inspektør for beskyttelse af persondata pr. e-mail: iodo@pcc.eu.


Når du gør brug af vores Websted, betyder det, at ​​der placeres cookies på dit udstyr, med henblik på enten funktionel, statistik eller marketing.  Du kan til enhver tid ændre eller fjerne dit samtykke til cookies i din web-browsers indstillinger.