Natriumhydroxid kaustisk soda 1000kg

Specifikation::

  • Produktnavn: Natriumhydroxid, kaustic soda
  • Emballage: Palle

 

Ansøgning:

Natriumhydroxid kaustisk soda eller i form af vandopløsningen natronlud. Stærkt ætsende reaktivitet. I butikstilbuddet tilbyder vi natriumhydroxid i sække med 25 kg, på paller med 1000 kg, eller i form af vandopløsningen natronlud 49-51% - i beholdere med 25 l / 40 kg, palletanke 1150 kg.

Natronlud finder anvendelse indenfor næsten alle industriområder. Det er natrium-bæreren i produktionen af aktive overflademidler, samt hjælpestof indenfor papirindustrien, syntetiske farveprodukter og i vandrensningsanlæg. Indenfor fødevareindustrien benyttes natriumhydroxid på slagterier, mejerier samt bagerier som et rengørings- og desinfektionsmiddel.

På grund af sine biocide egenskaber anvendes natriumhydroxid  almindeligvis ved husdyravl til desinfektion af bikuber, fjerkræhuse, svinestalde, hestestalde, kostalde, m.v. I form af natronlud  - tre procents vandopløsning - virker det glimrende som et forebyggende middel og til planlagt desinficering af inventar- og opdrætsbygninger.

Kaustisk soda  anvendes ligeledes som aktiv substans – i form af 1-3 % vandopløsning – i desinfektionsmåtter til præventiv desinficering indenfor i landbrug, fx ved indgangen til opdrætsområder og tilkørsler til foderopbevaring og frakørsel af gødning. Og også i tilfælde af at der meddeles varsel om mund- og klovesyge, svinepest eller anden smitsom kvægsygdom.

Kaustisk soda er almindeligt anvendt ved havebrug i Vesteuropa som et forebyggende middel eller til bekæmpelse af belastende svampeinfektioner – almindeligvis kaldet trækræft i frugttræer og vinstokke. Hollandske eksperter, så som Peter van Arkel, anbefaler anvendelse af 10% natronlud - vandopløsning af natriumhydroxid - til sikring af længere åbninger i forbindelse med vinterbeskæring af træer og vinstokke, og også til bekæmpelse af tumorer, som forekommer på stammen og kronen. Opløsning af natriumhydroxid  anbefales specielt til sikring af ikke rensede sår.

Bemærk! Natriumhydroxid er en farlig substans. Selv i fast form kan den virke irriterende på hud, øjne og luftveje. Ved anvendelsen af kaustisk soda eller en vandopløsning af dette skal anvendes passende personlige beskyttelsesforanstaltninger.

  • Kaustisk soda i flager
  • Farlig substans
  • der skal tages nødvendige beskyttelsesforanstaltninger
  • produktet forhandles ikke til privat brug
  • tilbuddet rettes sig kun mod virksomheder

Forsigtig!

Natriumhydroxid er et farligt stof. Selv i fast form kan det irritere hud, øjne og luftvej. Når du bruger kaustisk soda eller vandige opløsninger, skal du sikre dig, at der anvendes passende personlige værnemidler.

Faresætninger:
H290 Kan ætse metaller.
H 314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætninger:
P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.
P305 + P351+ P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

 

Hvis du ønsker at kontakte os ved hjælp af nedenstående formular, bedes du angive kontaktoplysninger og indholdet af beskeden. Det er frivilligt, om man ønsker at afgive personoplysninger. Administrator af personoplysninger er distripark.com sp. med hovedsæde i Brzeg Dolny (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, Polen). Man kan kontakte vores inspektør for beskyttelse af persondata pr. e-mail: iodo@pcc.eu.


Når du gør brug af vores Websted, betyder det, at ​​der placeres cookies på dit udstyr, med henblik på enten funktionel, statistik eller marketing.  Du kan til enhver tid ændre eller fjerne dit samtykke til cookies i din web-browsers indstillinger.