Præparat til effektiv bekæmpelse af blålig misfarvning af træ - Weiss Holz 24kg

Weiss Holz  præparat til effektiv bekæmpelse af blålig misfarvning af træ - får den naturlige træoverflade til at vende tilbage, uden at beskadige træets struktur. Fjerner blålige misfarvninger på træ. Du opnår et æstetisk udseende, uden at ødelægge holdbarheden. Produkt fremstillet efter en innovativ formel.

Om produktet:

Blålig misfarvning er et stort problem for skovarbejdere og savmøller. Særligt i forårs- og sommerperioden, eftersom tømmeret har lettere ved at blive blåligt netop da - det trues af den høje fugtighed og varmen. Derfor er det nødvendigt at gøre brug af forebyggende midler. Hvor tømmeret har en fugtighed på omkring 23% går det i en tør beskyttelsestilstand, som sikrer det mod udvikling af blålig misfarvning. Blålig misfarvning er farvetoning af runde nåletræer eller udskåret tømmer i en farve fra blå til grønsort.  Det forekommer i træer, som er ved at dø, i rundt tømmer og i tømmer fra nåletræer, primært i fyrretræ og grantræer, men det findes ikke hos sunde træer på stammen eller i udtørret træ. Midlet er beregnet til fjernelse af ændringerne i træ som følge af blålig misfarvning i en bred vifte af forarbejdet tømmer, særligt indenfor møbel- og byggebranchen. Præparatet ingererer ikke i opbygningen af træet eller dettes overfladestruktur; mekaniske parametre og holdbarhed bevares, lige som den naturlige farve.

  • effektiv og varende fjernelse af blålig misfarvning
  • virker omgående (allerede efter et øjeblik ses en glimrende effekt)
  • let i anvendelse
  • flere påføringsmetoder

Faresætninger:

H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

Sikkerhedssætninger:


P102 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P280 DA Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P260 Indånd ikke gas/damp/spray.

P273 Undgå udledning til miljøet

P304 + P340 DA VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.

P301+P330+P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.

P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.

P305 + P351+ P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

Hvis du ønsker at kontakte os ved hjælp af nedenstående formular, bedes du angive kontaktoplysninger og indholdet af beskeden. Det er frivilligt, om man ønsker at afgive personoplysninger. Administrator af personoplysninger er distripark.com sp. med hovedsæde i Brzeg Dolny (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, Polen). Man kan kontakte vores inspektør for beskyttelse af persondata pr. e-mail: iodo@pcc.eu.


Når du gør brug af vores Websted, betyder det, at ​​der placeres cookies på dit udstyr, med henblik på enten funktionel, statistik eller marketing.  Du kan til enhver tid ændre eller fjerne dit samtykke til cookies i din web-browsers indstillinger.