Syntetisk saltsyre min. 33% 1000 kg

Specifikation:

 • Type emballage: IBC
 • Indhold: 1000 kg

 

Om produktet:

Syntetisk saltsyre er en uorganisk kemisk forbindelse, som udgør en vandig blanding af hydrogenklorid gas. Den har stærkt ætsende egenskaber, en irriterende lugt og en farvetone fra farveløs til lysegul. Produktet leveres til markedet i form af væske med en koncentration på 33% til 36%. Det er karakteriseret ved en særdeles god kvalitet. Saltsyre er en farlig substans, og der skal tages nødvendige beskyttelsesforanstaltninger. Tilbuddet gælder kun for virksomheder.

BEMÆRK: Prækursor for eksplosive materialer og/ eller narkotika. Køberen fremsender en erklæring.

Saltsyre er en vandig hydrogenklorid opløsning, en gas med en skarp lugt som virker kvælende ved kontakt, og som egner sig perfekt til opløsning i vand. Kraftigt koncentreret efterladt i kontakt med oxygen skabes tætte, hvide rygende dampe. Den maksimale koncentration som kan opnås er 37%. Koncentreret er det en kraftig gift, som medfører omgående irritation af slimhinderne. Den har ætsende egenskaber, og er perfekt til at ødelægge sukker, klæde eller træ, giver forbrændinger. 

Syntetisk saltsyre anvendes i tekstilindustrien, samt kemisk og farmaceutisk industri ved fremstilling af kunststoffer samt farvestoffer, og også slikproduktion. Indenfor metalindustrien anvendes den til at rengøre metaloverfladen og til malmudvinding. Saltsyre er ligeledes karakteriseret ved sin bakteriedræbende virkning.

Saltsyre anvendes:

 • i fødevareindustrien
 • i den farmaceutiske industri
 • til rengøring af vand (pH regulering)
 • til rengøring af kommunal kloakering
 • til industriel vask og rengøring
 • Indenfor energiproduktion til regenerering af ionbyttere
 • I industrikemisk produktion, bla. agrokemi eller midler til plante- og gødningsbeskyttelse.
 • til produktion af husholdningskemi
 • til malmudvinding indenfor mineindustrien
 • til produktion af biobrændstof, olie og smøremidler
 • til galvaniseringsprocesser
 • til garvning
 • i tekstilindustrien
 • i byggeindustrien som tilsætning til beton og mørtel, til isolering af ledninger og kabler, til lim og bygningsklæbestoffer.
 • Syntetisk saltsyre, min. 33%
 • Farlig substans
 • der skal tages nødvendige beskyttelsesforanstaltninger
 • produktet forhandles ikke til privat brug

tilbuddet rettes sig kun mod virksomheder

Faresætninger:

H290 Kan ætse metaller.

H 314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

Sikkerhedssætninger:

P234 Opbevares kun i den originale beholder.

P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

P304 + P340 DA VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.

P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.

P305 + P351+ P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Hvis du ønsker at kontakte os ved hjælp af nedenstående formular, bedes du angive kontaktoplysninger og indholdet af beskeden. Det er frivilligt, om man ønsker at afgive personoplysninger. Administrator af personoplysninger er distripark.com sp. med hovedsæde i Brzeg Dolny (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, Polen). Man kan kontakte vores inspektør for beskyttelse af persondata pr. e-mail: iodo@pcc.eu.


Når du gør brug af vores Websted, betyder det, at ​​der placeres cookies på dit udstyr, med henblik på enten funktionel, statistik eller marketing.  Du kan til enhver tid ændre eller fjerne dit samtykke til cookies i din web-browsers indstillinger.